คลังความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 1
คลังความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 1

คลังความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 1 คลิ๊ก >>>>> http://kmcenter.rid.go.th/kmc01/index.html

 

-การบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน(จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน) กรณีศึกษา: โครงการฝายชลขันธ์พินิต(ฝายแม่ปิงเก่า) (พ.ศ.2563) โดย นายวุฒิชัย รักษาสุข

-การวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมในภาวะวิกฤติน้ำน้อยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา(พ.ศ.2558)โดย นายวุฒิชัย รักษาสุข

-การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและรูปแบบอาคารชลประทานที่เหมาะสมในลำน้ำแม่ทาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดลำพูน(พ.ศ.2563)
โดย นายวุฒิชัย รักษาสุข