หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์

 

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

สายใน

สายนอก

 

 

200

053-242822

 

206

053-243983

ตู้กลางโทรศัพท์

 

053-249377

 

 

053-249378

 

 

Fax.053-246714

ผส.ชป.1

ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1

179

053-243984

หน้าห้อง  ผส.ชป.1

178

Fax.053-245421

 

 

 

ผวศ.ชป.1

ผอ.ส่วนวิศวกรรมบริหาร

185

053-242480

 

 

 

Fax.053-246467

 

หน้าห้อง  ผวศ.ชป.1

139

 

กพค.ชป.1

กลุ่มพิจารณาโครงการ

129

 

กอบ.ชป.1

กลุ่มออกแบบ

192

 

ฝสร.ชป.1

ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ

110

053-266189

ฝตง.ชป.1

ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม

119

 

กธว.ชป.1

กลุ่มปฐพีและธรณีวิทยา

196

053-260029

 

ห้องพิมพ์และเก็บแบบ

174

 

ฝบท.ชป.1

ฝ่ายบริหารทั่วไป

181

053-248952

 

 

 

Fax.053-246402

ธก.ชป.1

งานธุรการ

195

 

 

หน่วยสารบรรณ

176

 

กจ.ชป.1

งานการเจ้าหน้าที่

164

 

 

อัตรากำลัง

189

 

บง.ชป.1

งานบัญชีการเงิน

175

 

 

รับจ่ายเงิน

191

 

 

งบประมาณ

180

 

 

ทะเบียน

177

 

พด

งบเดือน

144

 

 

งานพัสดุ

121

 

 

ควบคุมพัสดุ

118

 

 

ธุรการ

111

 

 

บัญชีพัสดุ พี่โลม

112

 

 

นิติกร

120

 

 

คลังน้ำมัน

162

 

 

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

193

053-244982

 

Rid1@mail.rid.go.th

138

053-248618  Intern

 

ห้องประชุม

161

 

 

โทรมาตร

156

 

สร.รว.1

งานสำรวจกันเขต 1

126

053-300023

ผปก.ชป.1

ผอ.ส่วนปฏิบัติการ

160

053-260977

 

ex1@mail.rid.go.th

 

Fax.053-262392

ฝงส.ชป.1

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้าน

197

053-262392

 

ก่อสร้างking22642@yahoo.com

     

 

 

ธุรการ

 

 

ผชช.ชป.1

ผชช.ชป.1 , หน้าห้อง

203

 

ผบร.ชป.1

ผอ.ส่วนจัดสรรน้ำ,หน้าห้อง ผบร.

169

053-245418

ฝงจ.ชป.1

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านจัดสรรน้ำ

184

Fax.053-245418

ฝปค.ชป.1

ฝ่ายวางแผนปรับปรุงและบำรุงรักษา

183

 

ฝปน.ชป.1

ฝ่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ

183

 

ฝจน.ชป.1

ฝ่ายบริหารและจัดสรรน้ำ

187

053-245081

ฝชน.ชป.1

ฝ่ายส่งเสริมการใช้น้ำ

156

053-245081

ฝปท.ชป.1

ฝ่ายปรับปรุงระบบทางชลประทาน

156

053-248953

ผคก.ชป.1

ผอ.ส่วนเครื่องจักรกล

170

Fax.053-248953

ฝวก.ชป.1

ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล

163

 

 

งานวิศวกรรม

137

 

 

งานธุรการ

172

 

 

งานบริหารเครื่องจักรกล

186

 

ฝปด.ชป.1

ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลงานดิน

151

 

 

งานยานพาหนะ

168

 

ฝปก.ชป.1

ฝ่ายปฏิบัติการช่างกล

171

 

 

งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

171

 

 

งานซ่อมยานพาหนะ

173

 

 

งานซ่อมสร้างอุปกรณ์

167

 

 

งานไฟฟ้า-ประปา

124

 

ฝสส.ชป.1

ฝ่ายสื่อสาร

100

 

 

งานบริการสื่อสาร

107

 

 

รับ-ส่งข่าวทางวิทยุHF/SSB,VHF/FM

102

 

 

รับ-ส่งข่าวทาง Fax

105

053-246714

 

คอมพิวเตอร์

104

 

 

ศูนย์รวมข่าว

101

 

 

งานซ่อมบำรุงสื่อสาร

210

 

 

ธุรการสื่อสาร

210

 

ฝสน.ชป.1

ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ

147

 

 

 

 

 

ผอน.ภาค

ผอ.ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำ

135

053-262683

เหนือตอบบน

ภาคเหนือตอนบน

Fax.053-248925

ฝด.ผด.1

ฝ่ายสำรวจแผนที่ทางพื้นดิน 1

145

053-300023

ธุรการ

143

Fax.053-241098

ผศป.ที่ 1

ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่1

 

053-495191

 

 

Fax.053-495508

ฝข.คก.1

ฝ่ายรถขุด

053-495998

 

 

Fax053-495963.

ฝน.คก.1

ฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 1

053-866110

 

 

Fax.053-866110

ชคป.ชม.

 

 

053-112200

โครงการชลประทานเชียงใหม่

053-112202

 

053-112203

 

053-112204

 

Fax.ต่อ.101

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่3 “แม่สาว”

053-856024

ชคป.ลพ.

โครงการชลประทานลำพูน

 

053-976-622-4

Fax.053-976624

 

สถานีวัดระดับน้ำอัตโนมัติ สะพานทางข้าม

 

053-976660

บ้านสะป๊วด ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน

 

 

 

053-611402

ชคป.มส.

โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน

053-611841

 

 

Fax.ต่อ.102

 

 

 

0-5304-7322

ชคป.แม่แฝก-แม่งัด

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด

FAX 0-5384-2366

 

 

 

ชคป.แม่กวง

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง

 

053-865685

053-865-680

ชศพ.

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

 

053-248483

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Fax.053-24800  ต่อ 101

ผคน.1

โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่1  สำนักจัดรูปที่ดินกลาง 

 

053-224192-3

Fax.053-224192

ฝจม.1

ฝ่ายจัดหาที่ดิน1

182

053-300103

Fax.053-24818

ชคบ.แม่แตง

โครงการจัดส่งและบำรุงรักษาแม่แตง

 

053-470820

053-470820

สก.นช.1

สถานีทดลองการใช้น้ำ

 

053-471089

สำนักงานชลประธานที่ 1 (แม่แตง)

Fax.053-471089

ผสก.1พก

สำนักงานก่อสร้าง 1  สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

 

053-104581-2

Fax.053-104582

ผอ.คส.ชป.1

โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 1

 

053-429983, 053-325600

Fax.053-429983