หน่วยงานในสังกัด
หน่วยงานในสังกัด

 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน

  ส่วนวิศวกรรมบริหาร 
  ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  ส่วนแผนงาน
  ส่วนเครื่องจักรกล
  ฝ่ายบริหารทั่วไป


 โครงการชลประทานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน    

  โครงการชลประทานเชียงใหม่
  โครงการชลประทานลำพูน
  โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน
  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่แตง
  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่แฝก-แม่งัด
  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา
  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 1
          

หน่วยงานชลประทานส่วนกลาง   

  กรมชลประทาน
  สำนักงานเลขานุการกรม 
  กองการเงินและบัญชี
  สำนักกฎหมายและที่ดิน
  กองแผนงาน
  กองพัสดุ 
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  สำนักเครื่องจักรกล
  สำนักบริหารโครงการ
  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
  สำนักวิจัยและพัฒนา
  สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
  สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
  สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
  สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
  สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง  
  โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 1
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ
 สถาบันพัฒนาการชลประทาน
สำนักส่งเสริมการมีส่วนรวมของประชาชน
 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  
 สำนักงานก่อสร้าง 1
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


สำนักงานชลประทานสังกัด กรมชลประทาน

สำนักงานชลประทานที่ 1   
สำนักงานชลประทานที่ 2
สำนักงานชลประทานที่ 3
สำนักงานชลประทานที่ 4
สำนักงานชลประทานที่ 5
สำนักงานชลประทานที่ 6
สำนักงานชลประทานที่ 7
สำนักงานชลประทานที่ 8
สำนักงานชลประทานที่ 9

สำนักงานชลประทานที่ 10
สำนักงานชลประทานที่ 11
สำนักงานชลประทานที่ 12
สำนักงานชลประทานที่ 13
สำนักงานชลประทานที่ 14
สำนักงานชลประทานที่ 15
สำนักงานชลประทานที่ 16
สำนักงานชลประทานที่ 17