พื้นที่รับผิดชอบ
พื้นที่รับผิดชอบ


โครงการชลประทานเชียงใหม่
ที่อยู่ 186/4 หมู่ 5 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-5311-200-5 โทรสาร 0-5311-2012 ต่อ 103
หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) : 5501, 5502
Email : chgmai@rid.go.th
website :
http://www.irricm.net/index.php


ครอบคลุมพื้นที่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดจำนวน 25 อำเภอ 204 ตำบล
พื้นที่ประมาณ 14 ล้านไร่ พื้นที่ชลประทานประมาณ 65,756 ไร่


โครงการชลประทานลำพูน
ที่อยู่ 102 ม.2 ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทรศัพท์ 0-5300-6262 โทรสาร 0-5300-6264
หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) : 5511, 5512
Email : lamphun_irr@hotmail.com
website :
http://www.lamphunrid.com/

ครอบคลุมพื้นที่ในเขตจังหวัดลำพูนทั้งหมด จำนวน  8 อำเภอ 51 ตำบล พื้นที่ประมาณ 2.8 ล้านไร่
พื้นที่ชลประทานประมาณ 96,655 ไร่ประกอบด้วยโครงการชลประทานขนาดใหญ่คือ
ฝายชลขันธ์พินิจ(ฝายแม่ปิงเก่า) พื้นที่ชลประทานประมาณ 49,000 ไร่โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน
ที่อยู่  29 ม. 11 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์. 0-5361-1402 โทรสาร 0-5361-3478
หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) : 5581, 5582
Email : maesorn@rid.go.th , katunyuc@hotmail.com
website :
http://www.msrid.com/


ครอบคลุมพื้นที่ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งหมด จำนวน 7 อำเภอ 45 ตำบล พื้นที่ประมาณ 8.27 ล้านไร่
พื้นที่ชลประทานประมาณ 10,995 ไร่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา
ที่อยู่  152 ม.2 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์. 0-5386-5685  แฟกซ์ 0-5386-5680
Email : maekwung@rid.go.th , maekuang@hotmail.com
website : 
http://www.maekuangudomthara.com/

ครอบคลุมพื้นที่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 อำเภอ และจังหวัดลำพูน 1 อำเภอ
พื้นที่ชลประทานประมาณ 148,400 ไร่ ประกอบด้วยโครงการชลประทานขนาดใหญ่คือ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ขนาดความจุเก็บกัก 263 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง
ที่อยู่ 199 ม.2  ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โทรศัพท์. 0-5347-1396  แฟกซ์ 0-5347-0820-1
Email : metang@rid.go.th
website : 
http://www.maetangrid.com/

ครอบคลุมพื้นที่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 อำเภอ พื้นที่ชลประทานประมาณ 99,298 ไร่
ประกอบด้วยโครงการชลประทานขนาดใหญ่คือฝายแม่แตงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
ที่อยู่  105 ม.6 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โทรศัพท์. 0-5304-7322 แฟกซ์ 0-5384-2366
Email : maefack@rid.go.th
website  : http://www.maefaek-maengad.com/

ครอบคลุมพื้นที่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 6 อำเภอ พื้นที่ชลประทานประมาณ 71,170 ไร่
ประกอบด้วยโครงการชลประทานขนาดใหญ่คือเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ขนาดความจุเก็บกัก
265 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานประมาณ 188,000 ไร่ และฝายสินธุกิจปรีชา(ฝายแม่แฝก)
ส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานประมาณ 82,000 ไร่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่อยู่  237 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์/โทรสาร 0-5338-9228-9
Email : center1@rid.go.th

website : https://www.hongkhraichiangmai.com/main/index.php

อยู่ในเขตอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ 8,500 ไร่


โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 1
ที่อยู่ 57 ม.7 ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์. 0-5342-9983, 0-5332-5600 โทรสาร 0-5342-9983
Email : construction.ridcm@gmail.com, construction201@hotmail.com
website : 
http://www.construction-rid1.com/

รับผิดชอบวางแผนและพิจารณาจัดทำรายงานศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น (Rapid Appraisal) ของการ
พัฒนาแหล่งน้ำในด้านวิศวกรรมทั้งโครงการขนาดเล็ก โครงการขนาดกลาง โครงการพิเศษ โครงการพระราชดำริ
รวมถึงวางแผนควบคุมบริหารงานด้านก่อสร้าง อาคารชลประทานประเภทต่าง ๆ อาทิ เช่น ทำนบ ฝาย
เขื่อนกักเก็บน้ำ เขื่อนเหรือประตูระบายน้ำ คลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำ ระบบชลประทานในแปลงนา คันกั้นน้ำ
ถนนบนคันคลอง และดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำ และระบบชลประทานประเภทอื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยรับผิดชอบการบริหารงานในลักษณะของโครงการขนาดเล็ก โครงการขนาดกลาง โครงการก่อสร้าง
ทางชลประทาน รวมทั้งโครงการพระราชดำริ โครงการพิเศษ และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง โดยดำเนินการ
เสร็จตามแผนงานงบประมาณที่กำหนดไว้


 


 

Power by : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 1