ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการบริหารจัดการน้ำ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 1 ค..
  สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการบริหารจัดการน้ำ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 1 ครั้งที่ 2..

  สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ผังแนวคิดการจัดทำแผนผังภูมินิเวศของพื้นท..
  สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ผังแนวคิดการจัดทำแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ภาคเหนือ และ (ร่าง..update(2020-09-16 11:09:37)ดู(1)ครั้ง

  สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ และการบริหารจัดการน้ำ ผ่านระบบ..
  สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ และการบริหารจัดการน้ำ ผ่านระบบ VDO Conference..update(2020-09-16 11:06:01)ดู(1)ครั้ง

  สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตรและส..
  สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาคเหนือ) ครั..update(2020-09-16 10:45:36)ดู(2)ครั้ง

  สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามยุ..
  สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามยุทธศาสตร์ประเทศ..update(2020-09-11 16:00:38)ดู(8)ครั้ง

   รายงานข้อมูลสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำ

  GIS รายงานสถานการณ์น้ำ